Onderwijsprogramma

 

 

Klassen & docenten

Schooldagen op de Brug vmbo/havo zien er over het algemeen hetzelfde uit als op het regulier voortgezet onderwijs. Alle reguliere vakken van het voortgezet onderwijs worden gegeven door vakdocenten. Alle lesdagen duren van 08.30 tot 14.30 uur.

Onze klassen bestaan uit maximaal twaalf leerlingen. Elke klas wordt begeleid door een mentor en een assistent. De mentor begeleidt en ondersteunt de leerlingen, houdt de leeropbrengsten bij en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De assistent is geschoold in het bieden van persoonlijke verzorging en tevens beschikbaar voor hulp bij de "algemene dagelijkse levensverrichtingen" (ADL), zoals eten en drinken, naar het toilet gaan, uit- en aankleden bij de gymlessen e.d.

Alle leerkrachten en assistentes hebben kennis van handicaps, specifieke leer- en gedragsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Leerkrachten weten hoe ze moeten omgaan met aanpassingen en hulpmiddelen zoals spraakondersteuning. De teams zijn op de hoogte van protocollen bij bijvoorbeeld epileptische aanvallen en geschoold in het bieden van persoonlijke verzorging.

Profielkeuzes vmbo/havo

Vmbo staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ en duurt in principe vier jaar. In het lesprogramma voor vmbo bieden we drie verschillende leerwegen aan. In het tweede jaar kiezen de leerlingen op het vmbo een profiel, waarin zij zich voorbereiden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. In elk profiel zit een vast vakkenpakket en een keuzedeel. De decaan begeleidt de profielkeuze. 

Leerweg Inhoud Uitstroom
Theoretische leerweg (vmbo-tl) Theoretisch gericht Havo-onderwijs
Vakopleidingen en middenkaderopleidingen op het mbo (niveau 3/4)
Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kbl) Praktisch gericht Vakopleidingen en middenkaderopleidingen op het mbo (niveau 3/4)
Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl) Praktisch gericht Basisberoepsopleidingen op het mbo (niveau 2)

Profielen vmbo-tl
Leerlingen met leerroute "tl" hebben de keuze uit vier verschillende profielen: 

 • Profiel Zorg & Welzijn 
 • Profiel Techniek
 • Profiel Economie 
 • Profiel Landbouw

Profielen vmbo-kbl en vmbo-bbl
Leerlingen met leerroute "bbl" of "kbl" hebben de keuze uit drie verschillende profielen:

 • Profiel Economie & Ondernemen (eigen locatie)
 • Profiel Media, Vormgeving en & ICT (op locatie Cam on Wheels)
 • Profiel Zorg en & Welzijn (op locatie Recon college)

Ons aanbod vergroot de kansen op een vervolgopleiding en op de arbeidsmarkt in een van richtingen. Hiervoor werken we samen met andere onderwijsinstellingen. Het profielvak wordt gegeven op een vaste dag. Het komt dus voor dat de leerlingen op deze dag op een andere locatie les krijgen. 

 

Havo staat voor ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’ en wordt in principe na vijf jaar afgesloten met een eindexamen. De eerste drie jaar van de havo staan in het teken van basisvorming. Daarna maken de leerlingen een profielkeuze. De decaan begeleidt de profielkeuze. 

Op de havo bieden we vier profielen aan, die overeenkomen met de profielen op het reguliere voortgezet onderwijs:  

 • Profiel Cultuur & Maatschappij 
 • Profiel Econonomie & Maatschappij
 • Profiel Natuur & Gezondheid 
 • Profiel Natuur & Techniek

In elk profiel zit een vast vakkenpakket en een keuzedeel.

Burgerschapsvorming

Tijdens lesuren burgerschapsvorming (BSV) helpen we uw kind steeds maatschappijvaardiger te worden. Tijdens deze lessen gaan de leerlingen op zoek naar wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. De 21e -eeuwse vaardigheden in deze lessen vormen de basis voor het burgerschapsprogramma. 

Burgerschapsvorming is de kern van ons onderwijs. Wij zijn een diverse school en iedereen is bij ons gelijk. Ons doel is dat uw kind uitstroomt als een zelfredzaam persoon. Een solidair mens die zich staande weet te houden binnen de maatschappij en kan omgaan met verschillende meningen en conflicten. 

Het Maatwerktraject (HMT)

Het Maatwerktraject (HMT) is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een goede balans in de belastbaarheid voor een leerling ontbreekt. Soms is er intensievere begeleiding nodig bij het plannen en organiseren of is het door ziekte niet mogelijk een volledig onderwijsprogramma te volgen. De Commissie van Begeleiding (CvB) bekijkt of de leerlingen in aanmerking komen voor het Maatwerktraject. 

Een leerling krijgt in het Maatwerktraject een coach aangewezen. Wekelijks bespreken ze wat er nodig is om de gestelde doelen te behalen. De coach houdt het onderwijsproces goed in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders.

Toetsing

Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)
Afgestemd op niveau en leerjaar.
De onderbouw leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een boekje. Hierin staat meer informatie over de vakken en de toetsing.     

Programma van Toetsing bovenbouw (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting met eisen voor deelname aan het landelijk eindexamen. De bovenbouw leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een boekje. Hierin staat meer informatie over de vakken die zij volgen en over de toetsing.  

 

 

Bevorderingsnormen
Tijdens de laatste rapportvergadering van het schooljaar wordt een besluit genomen over de overgang naar een volgend schooljaar.
De bevorderingsnormen worden jaarlijks met de medezeggenschapsraad vastgesteld. 

 

Examens 

Examencommissie
De directie van mytylschool de Brug benoemt de examencommissie. De examencommissie functioneert vanuit deskundigheid en onafhankelijkheid. De commissie heeft een aantal wettelijke bepalingen en bevoegdheden.
Deze zijn terug te lezen in het document van de examencommissie

Examenreglement
De Brug vmbo/havo hanteert het examenreglement van stichting BOOR.

Rooster centraal examen
Op mijneindexamen.nl staat het rooster van het centraal examen.

Staatsexamen
Er kan geen staatsexamen gedaan worden op mytylschool de Brug.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!