VSO Praktisch gericht

Op de VSO (voortgezet speciaal onderwijs) afdeling "praktisch gericht" van mytylschool de Brug bieden we praktisch gericht onderwijs en zorg op maat aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Onze leerlingen krijgen begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling, met de focus op wonen/burgerschap, werken/dagbesteding en vrije tijd. Het motto van onze afdeling is: leren om zo zelfstandig mogelijk te leven.

 

Onze ambitie is om het beste uit iedere leerling te halen en hen te helpen groeien. Wij bieden uw kind een uitdagende en plezierige leeromgeving waar theorie en praktijk zoveel mogelijk samenkomen. Wij bereiden onze leerlingen op zo’n manier voor dat ze binnen de samenleving zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. We willen dat uw kind zich geaccepteerd voelt, plezier heeft en zich verder kan ontwikkelen.

Leerstromen en leerroutes

Op de afdeling VSO praktisch gericht zijn zes leerjaren verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. In de eerste vier leerjaren is er vooral aandacht voor algemeen vormend en praktisch onderwijs. Daarna is het lesaanbod meer gericht op de toeleiding naar wonen, werken/dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Alle leergebieden focussen op het vergroten van de zelfredzaamheid en sluiten aan bij de uitstroombestemming van uw kind. We leiden leerlingen niet diplomagericht of branchegericht op, maar leren ze algemene werknemersvaardigheden. Dat noemen we opbrengstgericht werken.

We bieden onderwijs in leerroute 3, 4 en 5 volgens het leerroutemodel van Stichting BOOR aan. Leerlingen in leerroute 3 noemen wij D-stroomleerlingen. Zij werken toe naar de uitstroombestemming dagbesteding. In deze leerroute zijn er ook leerlingen met een extra structuurbehoefte. Zij komen in de DS-stroom terecht, waarbij de ‘S’ staat voor structuur.  Ook het leertempo ligt hier iets lager. Leerlingen in leerroute 4 en 5 werken toe naar de uitstroombestemming (beschutte) arbeid. Zij vallen onder de A-stroomleerlingen.

In elke leerroute is het onderwijsaanbod uitgewerkt in leerlijnen. Op onze afdeling werken we met de leerlijnen van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED). Per leergebied zijn leerdoelen opgenomen. De leergebieden zijn:

 • Leergebied overstijgende leerdoelen: sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren 
 • Leren taken uitvoeren
 • Voorbereiden arbeid en dagbesteding (VAD)
 • Rekenen
 • Mondelinge en schriftelijke taal
 • Mens en maatschappij (M&M)
 • Mens, natuur en techniek (MNT)
 • Engels (A-stroom)

Het standaard aanbod in een leerroute is het basisarrangement. Leerlingen die moeite hebben met het niveau van het basisarrangement, bieden we een intensief arrangement. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen stof aangeboden op een hoger niveau. Dit is een verdiept arrangement.
De leerdoelen bij de arrangementen staan beschreven in de groepsplannen. In groepsplanbesprekingen evalueren we of de doelen passend en haalbaar zijn voor de leerling. Wanneer nodig onderzoeken we of een overstap naar een ander arrangement mogelijk is.

Groepen en klassenteams

Op de VSO praktisch gericht hebben we DS-stroomgroepen, D-stroomgroepen en A-stroomgroepen. Elke groep bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. Het onderwijs in de groep wordt verzorgd door een klassenteam. Dit team bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten ondersteunen op het gebied van onderwijs en zorg. Per stroom is er ook een zorgassistent beschikbaar. Op die manier kan het klassenteam zich zo goed mogelijk richten op het onderwijs voor uw kind. 

Een klassenteam begeleidt de leerlingen en houdt leeropbrengsten bij. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. In het team is kennis van handicaps, specifieke leer- en gedragsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek aanwezig. Zij kunnen omgaan met aanpassingen en hulpmiddelen, zoals spraakondersteuning. De teams zijn op de hoogte van belangrijke protocollen, zoals bij een epileptische aanval. Daarnaast zijn ze geschoold in persoonlijke verzorging.

 

Resultaten

In ons onderwijs richten we op een optimale ontwikkeling van uw kind. We leren onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarbij streven we altijd naar het hoogste niveau, zonder de beperking uit het oog te verliezen. We volgen de ontwikkeling van uw kind op de voet door middel van observaties en het monitoren van doelen. We houden daarbij uiteraard rekening met de belastbaarheid van een leerling, de aanwezigheid op school en periodes van intensieve(re) therapie.

In de groepsplannen staan de doelen per schooljaar beschreven. De leerlingen werken hieraan tot deze behaald zijn. Wanneer de doelen voor een leerling niet haalbaar blijken, zorgt de intern begeleider voor een individueel lesplan. De leerdoelen en resultaten van de leerlingen staan in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

 

Uitstroom

De periode van leerlingen op mytylschool de Brug zien wij als voorbereidingstijd op het leven na school. Onze transitiecoördinator begeleidt uw kind in het proces van uitstroom en de zoektocht naar een passende plek.
Dit krijgt onder andere vorm tijdens transitiegesprekken en een stage bij de uitstroombestemming. Voor deze gesprekken worden u en uw kind uitgenodigd. Bovendien zijn er medewerkers van school en revalidatie aanwezig.

Onze leerlingen stromen uit naar activiteitengerichte of arbeidsgerichte dagbesteding, beschut werk of naar een baan met enige ondersteuning (een garantiebaan).

Bij ieder uitstroomadvies houden we rekening met vijf factoren:

 • Leermogelijkheden 
 • Lichamelijke mogelijkheden 
 • Sociaal-emotionele mogelijkheden 
 • Benodigde therapie, zorg of verpleging 
 • Woonplaats en de beschikbaarheid van uitstroomplekken

Uitgaanswerkgroep

De uitgaans-werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers die zich inzetten voor de leerlingen met als doelstellingen:

 • Leerlingen leren zelf initiatief te nemen om uit te gaan en met leeftijdsgenoten af te spreken.
 • Leerlingen nemen deel aan buitenschoolse activiteiten met leeftijdsgenoten zonder de aanwezigheid van ouders
 • Het uitbreiden van het sociale netwerk van de leerling. Dit is heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

De ervaring is dat onze leerlingen in het algemeen vrij ‘passief’ zijn in hun vrije tijd. Het is vaak gericht op televisie en de computer. Met de uitgaansgroep ervaren de leerlingen verschillende onderdelen van vrijetijdsbesteding zoals theater, film, sport en spel, muziek en dans en uit eten gaan. Ze leren om zonder hun ouders buiten school activiteiten te ondernemen. De leerlingen leren tevens omgaan met geld, door zelf de activiteit en de consumpties te betalen.De organisatie is in handen van personeel van de VSO-afdeling en eventueel de gevorderde leerlingen.Omdat het om buitenschoolse activiteiten gaat, ligt de verantwoording bij de ouders (of de leerling als hij/zij ouder is dan 18 jaar). De begeleiders van school zijn aanwezig tijdens de activiteiten. Zij zijn wettelijk niet aansprakelijk. Wel heeft de school een risico- en ongevallenpolis afgesloten voor schoolactiviteiten die na de lestijd plaats vinden. De eerstverantwoordelijke partij in deze zijn de ouders. 

Bekijk de schoolgids

Bent u geïnteresseerd in het VSO praktisch gericht onderwijs op mytylschool de Brug en wilt u meer informatie? Bekijk dan onze schoolgids!

Schoolgids VSO praktisch gericht 2023-2024

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!