Zorg en samenwerking

Revalidatie en onderwijs

Op de Brug is therapie onder schooltijd mogelijk. Voor veel van onze leerlingen is dit erg belangrijk, omdat zij voor hun functioneren van therapie afhankelijk zijn. Rijndam verzorgt de therapieën en heeft behandelruimtes op beide schoollocaties. U bespreekt met de artsen en therapeuten welke behandeling past bij uw kind. Onderwijs en therapie versterken elkaar door de nauwe samenwerking tussen klassenteam en therapeuten. 

Voor de leerlingen van de basisafdeling vinden we de expertise van therapeuten zo waardevol, dat we gebruikmaken van "schoolondersteuning", dat wil zeggen : logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Rijndam ondersteunen een aantal keer per week onze lees- en schrijflessen.  
Voor deze samenwerking is natuurlijk goede afstemming nodig. Een handig communicatiemiddel daarvoor op de afdeling SO is Social Schools, het digitale communicatieplatform dat speciaal is ingericht voor onze school. Ook de therapeuten die met uw kind werken maken hiervan gebruik. Zo is voor alle betrokkenen duidelijk wat er bij de therapie gebeurt en welke vragen er zijn. Daarnaast zijn er vaste momenten waarop we de zorg en het onderwijs van onze leerlingen bespreken. 

EKEP

In het onderwijs (mytylschool) en in de revalidatie (Rijndam) streven wij een gezamenlijk doel na: de zelfstandigheid vergroten van de leerling met een beperking en de mogelijkheden van de leerling optimaal benutten. Beide organisaties hebben daarom besloten om de plannen vanuit onderwijs en revalidatie aan elkaar te verbinden. We werken vanuit de gedachte ‘Eén kind, één plan’ (EKEP). Voor elke leerling staan de gezamenlijke langetermijndoelen van school, revalidatie en ouders beschreven in het OPP-CAP.

Mytylschool de Brug en Rijndam zijn in het bezit van het EKEP-keurmerk, dat onderdeel is van de Kwaliteitswet Speciaal Onderwijs (KSO). Het keurmerk beoordeelt en waardeert de samenwerking tussen alle partijen. We zijn er trots op dat we dit keurmerk mogen dragen. 

 

Commissie voor de Begeleiding

Elke afdeling van de mytylschool heeft een eigen Commissie voor Begeleiding (CvB). De CvB komt tweewekelijks bij elkaar om alle zorgvragen rondom de leerlingen te bespreken. In deze commissie zijn zowel de medewerkers van de school als van het revalidatiecentrum actief. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we bij urgente zorgvragen snel handelen.

 

Ondersteuningsstructuur

Bij een nieuwe aanmelding van een leerling is de CvB nauw betrokken. De leden van de CVB verzamelen informatie over de leerling en onderzoeken of onze school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte. Na een positief besluit wordt de leerling in een groep geplaatst. Vervolgens blijft de CvB betrokken bij alle zorgvragen, bij de EKEP-overleggen. Dit zijn momenten waarop we kijken of de ontwikkeling van de leerling volgens verwachting verloopt. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingzorg binnen de tweedelijns ondersteuning en ondersteunt het onderwijsteam.
De tweedelijnsondersteuning bestaat uit de intern begeleider, orthopedagoog, schoolarts, zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werk. De orthopedagoog ondersteunt binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De zorgcoördinator helpt bij het opstellen van onderwijs- en zorgplannen en is de schakel tussen school en therapeuten. 

 

SISA

SiSa staat voor Signaleren en Samenwerken. Dit computersysteem heeft als doel de zorg aan kinderen en jongeren zo goed mogelijk te organiseren. Meer informatie over dit systeem vindt u in een apart document:   informatie SISA

 

Zorgbekostiging

Wanneer een leerling op de Brug geplaatst wordt, kan het zo zijn dat de leerling onder schooltijd verzorging of verpleging nodig heeft. Deze zorg kan door onze vaste assistenten geboden worden en/of door onze vaste verpleegkundigen. Hulp bij het eten, omkleden, hulp bij aan- en uittrekken van braces en spalken, verschonen, medicatie toedienen, sondevoeding of wondverzorging, het is allemaal mogelijk.  Wanneer uw zoon of dochter een toelaatbaarheidsverklaring voor de mytylschool heeft gekregen van het samenwerkingsverband wordt er al rekening gehouden met de kosten van verzorging en verpleging op school. Voor sommige leerlingen is echter meer zorg of verpleging nodig dan waarmee het samenwerkingsverband rekening kan houden. 

Wij zullen dan ook tijdens het intake- gesprek met u overleggen hoeveel zorg of verpleging uw kind nodig heeft op school. Als dat meer is dan het samenwerkingsverband bekostigt bespreken wij met u hoe die extra zorg bekostigd kan worden. De rekening voor extra zorg komt niet bij u terecht.  De bekostiging wordt aangevraagd bij de gemeente, de zorgverzekeraar of via uw Zorgkantoor. Het is afhankelijk van hoe de zorg thuis geregeld is en onder welke wetgeving die zorg valt, op welke manier we dit voor uw zoon of dochter kunnen regelen. Wanneer u nog geen zorg thuis heeft, maar daar wel behoefte aan heeft, kunnen we u op weg helpen bij het aanvragen ervan. 


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!