Organisatie

Managementteam

De afdelingsleiders vormen samen met de directie het managementteam. De mytylschool bestaat uit drie afdelingen: 

 • SO Basis voor leerlingen van 4 tot 12 jaar (lg en mg)
 • VSO Praktisch gericht voor leerlingen van 12 tot 18 jaar (mg)
 • VSO vmbo/havo voor leerlingen van 12 tot 18 jaar (lg)

Locatiedirecteuren Albert Buitenhuis en Jacqueline van Wijngaarden vormen de directie van de afdeling SO. 
Zij worden ondersteund door afdelingsleiders:

 • Rianne Bergenhenegouwen
 • Janneke Boeijen.
 • Irene Huisman

Jeroen Platteschorre is locatiedirecteur voor de afdeling VSO Praktisch gericht. Er bestaat een vacature voor de functie van locatiedirecteur voor de afdeling vmbo/havo.
De locatiedirecteuren worden ondersteund door afdelingsleiders:

 • Remco Schouten voor de afdeling VSO vmbo/havo, locatie Ringdijk 
 • Jos Michels voor de afdeling VSO Praktisch gericht 
 • Ilse Roebroek voor de afdeling VSO Praktisch gericht
   

Ondersteuningsteam

Elke afdeling heeft daarnaast een of meerdere intern begeleiders en orthopedagogen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling en leerlingbegeleiding.
Verder heeft de school medewerkers op het gebied van (leerlingen-)administratie, ICT en technisch beheer.

 

Bestuur - stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Onze school is één van de acht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen dit bestuur. In totaal zijn er 82 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Stichting BOOR
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam

T    010-2540800
info@stichtingboor.nl 
www.stichtingboor.nl 

Ouders

Goed onderwijs realiseren we alleen in samenwerking met de ouders. Het is dan ook logisch dat ouders bij ons een grote rol spelen. In overleg met u stellen we het ontwikkelingsperspectief-plan van uw kind op. We zoeken naar een balans waardoor leerkrachten, ouders en therapeuten elkaar aanvullen. Daarnaast willen we ook graag met elkaar samenwerken op het gebied van organisatie en beleid. Daarom heeft de Brug een betrokken ouderraad, een gedreven medezeggenschapsraad (MR) en diverse klankbordgroepen. 

Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze school? Meld u dan aan voor een van de raden of klankbordgroepen. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar: ouderraad@mytylschooldebrug.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van mytylschool de Brug denkt mee over het schoolbeleid en heeft daarin een adviserende of beslissende rol, afhankelijk van het onderwerp. Zowel ouders als personeelsleden zijn in de MR vertegenwoordigd.

Er worden veel verschillende zaken door de MR behandeld. Ieder schooljaar worden zaken als taakbeleid, veiligheid, huisvesting, communicatie, passend onderwijs, ontwikkelingen ARBO en diverse projecten in de MR besproken. Er zijn ook school-specifieke zaken die elk jaar terugkomen. Denk aan de schoolgids, het jaarplan, het formatieplan, de begroting, de jaarrekening en het schoolplan waarin de ontwikkelingen voor de komende 4 jaar staan. De MR is dus erg belangrijk voor de school en heeft een grote inbreng als het gaat om beleidszaken.

De MR van mytylschool de Brug heeft 10 leden en vergadert minimaal 6 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen. Ook de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en op elk moment op te vragen. Hiervoor kunt u mailen naar de voorzitter van de MR: Lisan Jensma  ljen@mytyschooldebrug.nl

Voor andere vragen of mededelingen aan de MR kunt u mailen naar groep.mr@mytylschooldebrug.nl

De MR heeft een eigen, besloten website. Deze kunt u alleen bezoeken als u lid bent van de MR.

Leden van de MR
Lisan Jensma (voorzitter, personeelsgeleding VSO-P)
Jennifer Rosvall (secretaris, personeelsgeleding SO)

Oudergeleding
Simone Stadhouders (vmbo/havo)
Elco de Vos (SO)
Vacature oudergeleding VSO Praktisch gericht

Personeelsgeleding
Conny Rosvall (VSO Praktisch gericht)
Margareth van Willigen (SO)
Yvonne de Beer (SO)
Ans van der Velden (vmbo/havo)
Robert van Putten (vmbo/havo)

De GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de SO/VSO-scholen van Stichting BOOR komen beleidszaken op bestuursniveau aan de orde. Zowel personeelsleden als ouders zijn onderdeel van de GMR. Nadat de GMR een besluit heeft genomen, wordt het onderwerp later in de MR besproken.

 


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!