Onze school

Wij zijn mytylschool de Brug, een openbare school voor leerlingen met een lichamelijke beperking, een bijkomende verstandelijke beperking en/of een langdurige ziekte. We bieden uitdagend en passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar op drie verschillende afdelingen. Speciaal waar het moet, gewoon waar het kan.

Ons onderwijs

Mytylschool de Brug is een openbare school van Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs typeert ons.

We zijn vanzelfsprekend gericht op onderwijs, dat we vormgeven via leerroutes en leerlijnen, maar we kijken vooral ook naar de leerling zelf. Wat heeft deze jonge persoon nodig om nu én in de toekomst volledig tot zijn/haar recht te komen? Daar zetten wij ons voor in met een enthousiast team van gedreven specialisten op het gebied van onderwijs, revalidatie en verzorging. U kunt erop vertrouwen dat wij ons werk met hart, ziel en plezier doen. Zo kunnen we onze beloftes voor de toekomst vandaag al met elkaar waarmaken.

 

Passend onderwijs voor uw kind

Dankzij de wet passend onderwijs krijgen alle kinderen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben.

Voor toelating tot onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring wordt door de mytylschool (of soms: de vorige school) aangevraagd bij een samenwerkingsverband (SMV). Dat is over het algemeen het SMV van de gemeente waar uw kind ingeschreven staat.
Voor elke afdeling gelden andere aanvullende eisen. De volgende uitspraken zijn over het algemeen leidend voor toelating:

  • Uw kind kan profiteren van groepsgebonden onderwijs, is afhankelijk van therapie en mogelijk afhankelijk van verpleegkundige zorg.
  • Voor vmbo/havo-onderwijs gelden ook de toelatingseisen van het reguliere vo.
  • Leerlingen met externaliserend probleemgedrag vallen buiten onze expertise.
  • Om na te gaan of uw kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs op onze school, doorloopt u de aanmeldprocedure. 

 

Kansen voor de toekomst

Voor het speciaal onderwijs is ook de ‘kwaliteitswet (v)so’ van kracht. Deze wet kijkt naar de toekomstkansen van leerlingen aan de hand van uitstroomperspectieven. Op mytylschool de Brug richten we ons op de volgende uitstroomperspectieven:

  1. Diplomagericht onderwijs in de vorm van vmbo/havo - uitstroomperspectief vervolgonderwijs
  2. Praktisch gericht onderwijs - uitstroomperspectief arbeid of dagbesteding. 

Ons hele onderwijsprogramma is gericht op maximale talentontwikkeling. Daarom gaan we met u als ouder al vroeg in gesprek over het ontwikkelingsperspectief van uw kind. Samen laten we uw kind groeien.

 

Openbaar onderwijs

We zijn een openbare school. Ieder kind én iedere leerkracht is welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond iemand ook heeft. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor de mening of overtuiging van een ander. Er is aandacht en ruimte voor iedereen.

Onze afdelingen en locaties

Mytylschool de Brug kent drie afdelingen: SO Basis, VSO praktisch gericht en de Brug vmbo/havo. De afdelingen zijn gebaseerd op leeftijd en ondersteuningsbehoefte.

SO Basis

Speciaal basisonderwijs

Leerlingen tussen de 4 en 12 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking. Zij stromen uit naar het (speciaal) voortgezet onderwijs.

VSO praktisch gericht

Speciaal voortgezet onderwijs

Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar met een meervoudige beperking. Zij stromen uit naar dagbesteding of arbeid.

VSO vmbo/havo

Speciaal voortgezet onderwijs

Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar met een fysieke beperking en/of een langdurige ziekte.   Zij stromen uit naar het mbo of hbo.
 

De afdelingen SO Basis en de Brug vmbo/havo zitten op de hoofdlocatie Ringdijk (Ringdijk 84, Rotterdam). Dit gebouw delen we met Rijndam Revalidatie.
De afdeling VSO praktisch gericht zit op een dependance aan de Woensdrechtstraat 20 in Rotterdam. In het gebouw zijn ruimtes ingericht voor Rijndam Revalidatie. Op die manier kunnen de leerlingen gemakkelijk therapie krijgen.

Beide schoolgebouwen zijn volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk. Er zijn brede gangen, ruime les- en speellokalen, aangepast meubilair, goede ICT-voorzieningen en (til)liften aanwezig. Dit maakt het onderwijs voor onze leerlingen - letterlijk en figuurlijk - laagdrempelig.

Onze leerlingen

Al onze leerlingen delen met elkaar dat zij een lichamelijke beperking (code = lg) hebben. Daarom hebben zij extra zorg nodig vanuit de school en specialistische hulp van het revalidatiecentrum (Rijndam). 
Een deel van onze leerlingen heeft een meervoudige beperking (code = mg).
Op basis van hun leervraag worden leerlingen in een passende groep geplaatst. lg- en mg-leerlingen zitten daarom wel op dezelfde school, maar niet in dezelfde groep. 

Onze school is de enige mytylschool in Rotterdam en omgeving. Elke dag verwelkomen we leerlingen uit de hele regio.

Een groot deel van onze leerlingen komt naar school met een taxi. Het is aan de ouders om dit te regelen. Bij de meeste gemeenten kan digitaal een aanvraag worden ingediend via de site van de gemeente waar de leerling woont. Houd u er rekening mee dat de behandeling van een aanvraag een paar weken kan duren. 

Het verschil dat we willen maken

Onze kernopdracht is duidelijk: leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden waarin we hen de juiste kennis en vaardigheden leren voor een optimale ontwikkeling. We willen hen zelfvertrouwen en besef van keuzevrijheid meegeven. We denken in kansen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden en de talenten van de leerling. In alles houden we voor ogen: Speciaal waar het moet, gewoon waar het kan.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!