Aanmelding op de afdeling vmbo/havo

Met het schoolondersteuningsprofiel als basis bepalen de samenwerkingsverbanden of een school het onderwijs en de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Voor de Brug vmbo/havo gelden de volgende toelatingseisen:

 • Het kind heeft een fysieke beperking
 • Het kind is tussen de 12 en 18 jaar oud
 • Het kind heeft een minimaal IQ van 85 en een vmbo- of havoadvies
 • Het kind heeft integratie van onderwijs, verpleegkundige zorg en therapie nodig

Leerlingen met bijkomende visuele beperkingen of een chronische ziekte zijn mogelijk ook toelaatbaar op onze school. We proberen waar het kan rekening te houden met stoornissen in het autistisch spectrum of prikkelverwerkingsproblemen. Dit behoort alleen niet tot onze expertise. Vanwege onze kwetsbare doelgroep zijn leerlingen met externaliserend probleemgedrag helaas niet toelaatbaar.

De aanmeldingsperiode loopt vanaf de maandag na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie.
U kunt informatie vinden over de "overstaproute" die geldt voor V(S)O scholen in Rotterdam op de site van Koers VO.

Als er sprake is van overaanmelding kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Op de Brug vmbo/havo geldt de regel dat leerlingen  afkomstig van mytylscholen voorrang hebben.

De procedure

De procedure van aanmelding voor mytylschool de Brug, afdeling vmbo/havo, neemt enige tijd in beslag omdat hiervoor een aantal stappen doorlopen moeten worden.  

De procedure doorloopt de volgende stappen:

 1. Ouders en leerling tonen interesse in mytylschool de Brug, afdeling vmbo/havo en nemen contact op met de school. 

 2. U ontvangt nà de kerstvakantie het inschrijfpakket van de mytylschool met daarin informatie en verschillende formulieren. Zo’n formulier is bijvoorbeeld de ‘Machtiging voor het opvragen van rapportages’ , waarmee u toestemming geeft aan de school om relevante psychologische, medische en onderwijskundige informatie op te vragen ten behoeve van het intake-gesprek.

 3. Ouders leveren de ingevulde formulieren uit het inschrijfpakket in op de mytylschool (per post of per mail).

 4. De aanmelding wordt in de Commissie voor de Begeleiding (CvB) besproken.

 5. Als de CvB vindt dat de mytylschool een geschikte plek is voor de leerling, worden ouders en leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij dit gesprek zijn de orthopedagoog en de intern begeleider van de mytylschool en een arts van Rijndam Kinderrevalidatie aanwezig.

 6. Na het gesprek besluit de CvB of de leerling voldoet aan de toelatingseisen voor de mytylschool òf doet een voorstel voor een meer geschikte plek.

 7. U wordt op de hoogte gesteld van het besluit door de afdelingsleider. Bij een positief besluit neemt de school de zorgplicht op zich.

 8. De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

 9. De leerling wordt definitief door de mytylschool toegelaten wanneer er een TLV is afgegeven door het samenwerkingsverband. Indien er geen TLV wordt afgegeven, helpen het samenwerkingsverband en mytylschool de Brug de ouders bij het vinden van een passende school.