Werken bij Mytylschool de Brug

Werken op mytylschool de Brug

Mytylschool de Brug is werkgever van bijna 150 medewerkers en biedt stageplaatsen voor diverse opleidingen.
De Brug is een gecertificeerde opleidingsschool voor diverse MBO en HBO-opleidingen.

Vacatures

Op dit moment hebben we een vacature voor een leerkracht (1,0 FTE)

Daarnaast hebben we een vacature voor een onderwijsassistent (1,0 FTE)

Heeft u vragen over de stageplekken of duale leertrajecten, kunt u zich in verbinding stellen met de coördinator stage- en opleidingen: Daphne Cousijnse via telefoonnummer 010 - 2111777 of
e-mail dcou@mytylschooldebrug.nl
Zie ook de informatie onder de knop "stagemogelijkheden" hieronder.

FUNCTIES
Mytylschool de Brug kent een breed spectrum aan functies en taken. De meest voorkomende functies zijn die van leerkracht en klassenassistent. 
Bij de functie van leerkracht is er een onderscheid tussen een leerkracht basisonderwijs en een vakleerkracht. Beide hebben een hbo opleiding gevolgd, maar de eerstgenoemde is opgeleid aan de pedagogische academie basisonderwijs (pabo), terwijl een vakleerkracht een eerste- of tweedegraads opleiding heeft gevolgd in het vak waar hij onderwijs in geeft. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs bijvoorbeeld is afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, dit is een eerstegraads opleiding. 
Degenen die werkzaam zijn in de functiegroep van klassenassistent hebben veelal een mbo opleiding gevolgd in maatschappelijke zorg. Wij verlangen een diploma op niveau 4.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
Onze school biedt voor alle medewerkers diverse opleidings- en nascholingsmogelijkheden. Natuurlijk binnen het raam van de financiële mogelijkheden die de school heeft.

 • Leerkrachten wordt via de Lerarenbeurs eenmalig de mogelijkheid geboden een langdurige studie te volgen, bijvoorbeeld om een Master Special Educational Needs (SEN) diploma te behalen. 
 • Via de BOOR bestuursacademie worden regelmatig zgn. ‘kweekvijvers’ gevormd, waarbij in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek of de Hogeschool Rotterdam, leerkrachten tot intern begeleiders of schoolleiders opgeleid worden.
 • De school geeft al sinds jaar en dag faciliteiten aan klassenassistenten om verder te studeren, bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding tot onderwijsassistent of leerkracht basisonderwijs.
 • Aanvragen voor allerlei korte cursussen worden veelvuldig gehonoreerd. Dit kan op allerlei gebied zijn, mits het relevant is voor ons onderwijs.
 • Medewerkers van onze school verzorgen zelf ook trainingen, vooral op het gebied van ICT en de begeleiding van stagiaires.
 • Medewerkers van Rijndam Revalidatie scholen onze medewerkers regelmatig bij op het gebied van revalidatie, o.a. tijdens de instructiecyclus en de cursus makkelijker communiceren.

Beste student,

Wij vinden het erg fijn dat je van plan bent om op onze school stage te komen lopen. Mytylschool de Brug verzorgt onderwijs voor meer dan 300 lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen. Over het algemeen zijn het kwetsbare kinderen en jong volwassenen, zij variëren in leeftijd van 4 tot 20 jaar. Die kwetsbaarheid brengt met zich mee dat wij veel waarde hechten aan een hoge onderwijskwaliteit en een minstens zo hoge kwaliteit van onderwijsondersteuning, zoals verzorging. 

MBO 
Studenten van welke onderwijssectoren kunnen bij ons stage lopen? Wij plaatsen alleen studenten van OC Zadkine, ROC Albeda en SINL. Het betreft de volgende studierichtingen:

 • MMZ Gehandicapten Zorg (3 en 4 examen)
 • MMZ Gehandicapten Zorg + Specifieke doelgroepen examen (4) alleen als combinatie (geen certificatie voor examen alleen Specifieke doelgroepen)
 • SB Bewegingsagoog (3 en 4)
 • SB BOS (Buurt Onderwijs Sport) Medewerker (4)
 • Praktijkopleider (4), MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (4),
 • Onderwijsassistent (4)
 • ICT (3).

HBO
Wij plaatsen hbo studenten van Rotterdamse pedagogische academies voor basisonderwijs, Lerarenopleiding eerste- en tweedegraads, en van de Haagse en Tilburgse academie voor lichamelijke opvoeding.

WO
Voor studenten die een universitaire opleiding volgen in onderwijskunde of orthopedagogiek is een zeer beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar.

N.B.:
Het is in principe uitgesloten dat er een stage- en/of reiskostenvergoeding wordt betaald.
Je dient zelf voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te zorgen. Zonder verklaring kun je geen stage lopen.
Je bent verzekerd tegen ongevallen via de collectieve schoolverzekering van stichting BOOR. 

AANMELDEN VOOR STAGE
Deze procedure houdt in dat je gebruik maakt van het stage sollicitatieformulier. Dit formulier vul je in en verzend je via de mail naar de beleidsmedewerker van mytylschool de Brug, mevr. Daphne Cousijnse.
Geef voldoende en nuttige informatie bij elk kopje van het formulier.Op grond van de inhoud van je sollicitatieformulier ontvang je een uitnodiging per email voor een sollicitatiegesprek of een bericht van afwijzing, eveneens per email.
Het sollicitatiegesprek duurt niet langer dan 30 minuten. Is dit gesprek positief, dan word je uitgenodigd om een dag mee te lopen op een afdeling, als het kan de afdeling die jouw voorkeur heeft. Daarna wordt het definitieve besluit genomen of je bij ons stage kunt lopen. (Je kunt natuurlijk zelf ook afzien van een stage op onze school.)
Vervolgens begint er een proefperiode van zes weken. Tegen het eind van deze periode houden we een evaluatiegesprek over je stage tot nu toe. Er kan dan besloten worden de stage te beëindigen, gelukkig gebeurt dit zelden.

Bij de start van je stage heb je bij je:

 • een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, niet ouder dan 6 mnd.),
 • de bpv map van het huidige studiejaar,
 • een bpv overeenkomst voor de periode dat je bij ons stage loopt.

Zo kun je het stage sollicitatiefomulier downloaden, invullen en opsturen: 
Download het formulier op je computer, open het en vul het in. Sla het ingevulde document op in een map waar je het later terug kunt vinden (niet in je schoolomgeving!) om het als bijlage met een e-mailbericht terug te sturen. Stuur het ingevulde document als bijlage mee in een e-mailbericht aan: Daphne Cousijnse - dcou@mytylschooldebrug.nl