Zorg

Revalidatie en onderwijs

Op de Brug is therapie onder schooltijd mogelijk. Voor veel van onze leerlingen is dit erg belangrijk, omdat zij voor hun functioneren van therapie afhankelijk zijn. Rijndam Revalidatie verzorgt de therapie en heeft behandelruimtes in hetzelfde gebouw als onze school. U bespreekt met de artsen en therapeuten welke behandeling past bij uw kind. Onderwijs en therapie versterken elkaar door de nauwe samenwerking tussen klassenteam en therapeuten. 

We vinden de bijdrage van therapeuten op de basisafdeling zelfs zo belangrijk, dat we gebruikmaken van "schoolondersteuning", dat wil zeggen : logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Rijndam ondersteunen een aantal keer per week onze lees- en schrijflessen. 

Voor deze samenwerking is natuurlijk goede afstemming nodig. Een handig communicatiemiddel daarvoor op de afdeling SO is Social Schools, het digitale communicatieplatform dat speciaal is ingericht voor onze school. Ook de therapeuten die met uw kind werken maken hiervan gebruik. Zo is voor alle betrokkenen duidelijk wat er bij de therapie gebeurt en welke vragen er zijn. Daarnaast hebben we vaste momenten waarop we de zorg en het onderwijs van onze leerlingen bespreken. 

EKEP

In het onderwijs en in de revalidatie streven wij een gezamenlijk doel na: de zelfstandigheid van de leerling met een beperking vergroten en de mogelijkheden van de leerling optimaal benutten. Beide organisaties hebben daarom besloten om de plannen vanuit onderwijs en revalidatie aan elkaar te verbinden. We werken vanuit de gedachte ‘Eén kind, één plan’ (EKEP). Voor elke leerling staan de gezamenlijke langetermijndoelen van school, revalidatie en ouders beschreven in het OPP-CAP.

Mytylschool de Brug en Rijndam Revalidatie zijn in het bezit van het EKEP-keurmerk, dat onderdeel is van de Kwaliteitswet Speciaal Onderwijs (KSO). Het keurmerk beoordeelt en waardeert de samenwerking tussen alle partijen. We zijn er trots op dat we dit keurmerk mogen dragen. 

 

Commissie voor de Begeleiding

Elke afdeling van de mytylschool heeft een eigen Commissie voor Begeleiding (CvB). De CvB komt tweewekelijks bij elkaar om alle zorgvragen rondom de leerlingen te bespreken. In deze commissie zijn zowel de medewerkers van de school als van het revalidatiecentrum actief. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we bij urgente zorgvragen snel handelen.

 

Ondersteuningsstructuur

Bij een nieuwe aanmelding van een leerling is de CvB nauw betrokken. Zij verzamelen informatie over de leerling en onderzoeken of onze school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte. Na een positief besluit wordt de leerling in een groep geplaatst.
Vervolgens blijft de CvB betrokken bij alle zorgvragen, bij de EKEP-overleggen en bij de ijkmomenten. Dit zijn momenten waarop we kijken of de ontwikkeling van de leerling volgens verwachting verloopt. 

De intern begeleider helpt de leerkrachten bij het opstellen van groeps- en periodeplannen en monitort de voortgang. Voor vragen over de voortgang van een groep of individuele leerling kunnen afdelingsleiders en leerkrachten bij de intern begeleider terecht.

Op elke afdeling wordt de intern begeleider bijgestaan door een orthopedagoog. Zij adviseren bij de sociaal emotionele ontwikkeling. De intern begeleider en/of de orthopedagogen werken in behandelteams met de therapeuten van Rijndam samen. In deze vaste structuur kunnen zij onderwijs en zorg gedurende het hele schooljaar optimaal vormgeven.

Tot slot zijn op school ook zorgcoördinatoren actief. Ze helpen bij het opstellen van onderwijs- en zorgplannen en zijn de schakel tussen school en therapeuten. 

 

SISA

SiSa staat voor Signaleren en Samenwerken. Dit computersysteem heeft als doel de zorg aan kinderen en jongeren zo goed mogelijk te organiseren. Meer informatie over dit systeem vindt u in een apart document.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!