Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

woensdag 8.45 - 12.30 uur (vmbo/ havo tot 12.20)
overige dagen: 8.45 - 15.15 uur (vmbo/ havo tot 15.20)

Als een leerling door omstandigheden niet op school kan komen, dient vóór schooltijd de administratie gebeld te worden : tel. 010–2111777 voor de leerlingen van de Ringdijk en 010-8925000 voor leerlingen van de VSO-Praktisch gericht onderwijs op de Van der Duijn van Maasdamweg. Vanaf 8.15 uur wordt op werkdagen de telefoon bemand. Naar de klas zelf kan alleen in pauzes en vóór of na schooltijd gebeld worden. Ook de vervoersorganisatie en eventueel het stageadres dienen door de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht te worden.
Als de leerling therapieën heeft, moeten deze ook worden afgezegd. Hiertoe dient u contact op te nemen met de afdeling planning van Rijndam revalidatiecentrum – zo mogelijk 24 uur van te voren.

Verlof buiten de vakantie?

Zie de regeling extra vakantieverlof onderaan deze pagina.

Vakanties

Eerste schooldag basisonderwijs en voortgezet onderwijs is 24 augustus 2015

 

 

 

EERSTE VRIJE DAG

 

LAATSTE VRIJE DAG

Herfstvakantie

Maandag 19 oktober 2015

Vrijdag 23 oktober 2015

Extra vrije dag basis-onderwijs

Maandag 16 november 2015 alleen leerlingen basisonderwijs vrij!

xxxxxx

Kerstvakantie

Vrijdag 18 december 2015

Vrijdag 01 januari 2016

Extra vrije dag basis-onderwijs

Vrijdag 19 februari 2016 alleen leerlingen basisonderwijs vrij!

xxxxx

Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari 2016

Vrijdag 26 februari 2016

Goede Vrijdag/

Paasmaandag

Vrijdag 25 maart 2016

Maandag 28 maart 2016

Meivakantie

Maandag 25 april 2016

Vrijdag 06 mei 2016

Pinksteren en dag daarna

Maandag 16 mei 2016

Dinsdag 17 mei 2016

Zomervakantie (basis- en voortgezet- onderwijs)

Donderdag 07 juli 2016

Vrijdag 19 augustus 2016

 

Studiedagen

Vrijdag 02 oktober 2015
Maandag 18 januari 2016
Dinsdag 15 maart 2016
Donderdag 09 juni 2016

De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Voor de leerlingen van de onderbouw (kleuters, groepen 1 en 2) zijn daarnaast de volgende extra vrije woensdagen ingepland.


02 september 2015

16 september 2015

30 september 2015

14 oktober 2015

04 november 2015

18 november 2015

02 december 2015

16 december 2015

13 januari 2016

27 januari 2016

10 februari 2016

09  maart 2016

23 maart 2016

06  april 2016

20  april 2016

 18 mei 2016

 08 juni 2016

 22 juni 2016

 29 juni 2016

 06 juli 2016

 


Sportdag

Vrijdag 10 juni 2016 is de Marinierssportdag voor de leerlingen op de Van Ghent kazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam

Regeling extra vakantieverlof

Een leerplichtige leerling mag niet zomaar thuis gehouden mag worden buiten de schoolvakanties.
U ontvangt voor het einde van het schooljaar een vakantierooster voor het daaropvolgende schooljaar (zie ook de jaarlijkse bijlage van deze gids). Buiten de hierop genoemde schoolvakanties zult u verlof moeten aanvragen voor uw kind.

Bij het beoordelen van die verlofaanvragen worden op de Mytylschool de volgende richtlijnen aangehouden:

· Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis of therapie

We vragen u om afspraken hiervoor zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Als dit niet lukt, dient u dit wel aan de betrokken leerkracht of aan de administratie door te geven. U bent bovendien verplicht om het vervoer van uw zoon of dochter van en naar de afspraak en school zelf te verzorgen. Bij spreekuren van Rijndam dient u zelf aanwezig te zijn.

· Verlof voor “gewichtige omstandigheden”

Hiertoe behoren o.a. huwelijk(-s feest), ernstige ziekte, begrafenis/crematie van familielid in de 1e,2e of 3e graad, maar ook gezinsuitbreiding of verhuizing van het gezin naar een andere gemeente. De aanvraag voor dit soort verlof kan bij de leerkracht van uw kind ingediend worden. De adjunct directeur van de afdeling beoordeelt de aanvraag. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, aangezien wij de afwezigheid van uw kind bij de inspectie of leerplichtambtenaar moeten kunnen verantwoorden. U krijgt voor dit verlof altijd toestemming met een maximum van tien dagen per schooljaar.

· Verlof voor religieuze feestdagen

Er verschijnt elk jaar vanuit de gemeentelijke dienst “Jeugd, Onderwijs en Samenleving” (JOS) een “Religieuze feestdagenkalender”. Hierop is te zien voor welke religieuze feestdagen geldt dat de leerlingen van het betreffende geloof thuis mogen blijven van school.

· Extra vakantie i.v.m. aard van het beroep van ouders/verzorgers

Slechts in uitzonderingsgevallen kan toestemming gegeven worden voor verlof buiten de reguliere vakanties. Een verzoek hiervoor dient minstens acht weken voor aanvang van het verlof schriftelijk bij de directie (als het om 10 dagen of minder gaat) of bij de afdeling leerplicht van de gemeente van uw woonplaats (11 dagen of meer) ingediend te worden : schriftelijk (met liefst een mondelinge toelichting)

Er zijn bindende afspraken over het toekennen van extra verlof. Mocht uw verzoek om extra verlof door de directie afgewezen worden, dan kunt u uw bezwaar tegen de afwijzing binnen 6 weken schriftelijk bij de directie indienen. Mocht er een tweede afwijzing volgen, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State (dit laatste geldt ook indien u bezwaar maakt tegen het besluit van de leerplichtambtenaar).

Een folder over alle deze soorten extra verlof is op te vragen bij de school van uw kind of bij JOS : 010-2674 682

Ook bij regelmatig ongeoorloofd verzuim of te laat komen moet de school de leerplichtambtenaar informeren.


Comments