Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Het is een document waarin staat wat de school kan bieden, waar de expertise ligt, en wat de school niet kan bieden. 
Voor onze school geldt in grote lijnen:
  • Mytylschool de Brug is een school, een onderwijsinstelling voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. 
  • Er wordt onderwijs op maat- vanuit leerroutes en leerlijnen- gegeven aan leerlingen met een lichamelijke beperking.
    Onze school biedt leerroute 3 tot en met 7 aan: van uitstroom arbeidsgericht/dagbesteding tot en met uitstroom HAVO/HBO. 
  • Leerlingen kunnen een lichamelijke beperking hebben, een bijkomende verstandelijke beperking en/of een (bijkomende) chronische of ernstige ziekte. 
  • Een leerling kan profiteren van groepsgebonden onderwijs. Lesplaatsen waarin voornamelijk één opéén lesgegeven wordt, zijn niet voor handen. 
  • Leerlingen met externaliserend probleemgedrag kan onze school- gezien de kwetsbare doelgroep- geen lesplaats aanbieden.
  • Het is mogelijk onder schooltijd therapie (logopedie, fysiotherapie, hydrotherapie, ergotherapie, muziektherapie en zo meer) te volgen wanneer dit voorwaardelijk is voor het volgen van onderwijs. 
  • Het is mogelijk om onder schooltijd verzorgd of verpleegd te worden. 
  • Voor toelating tot onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot onze school. Onze CVB (Commissie voor Begeleiding) kijkt met het samenwerkingsverband of de mytylschool de meest passende lesplaats is. De CvB kan besluiten dat onze school niet geschikt is, wanneer er bijvoorbeeld sprake is dat een leerling niet profiteert
Er zijn, naast expertise op motorisch en medisch gebied, aanpassingen mogelijk op gebied van autisme en andere ass-gerelateerde stoornissen, visuele beperkingen en auditieve beperkingen. Dit zijn niet onze belangrijkste expertises, maar we trachten het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Ondersteuning door Bartimeus (bij visuele beperkingen) is mogelijk. 
Met betrekking tot belasting en belastbaarheid: verkorte lestijden zijn in overleg mogelijk. Het onderwijs wordt dan in passende perspectieven geboden. 

Voor de schoolondersteuningsprofielen worden verschillende formats gebruikt, dat is bij elk samenwerkingsverband anders. Hieronder treft u een link naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) in het format van ons grootste samenwerkingsverband, Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO). 


Voor het voortgezet onderwijs werkt de school met alle Rotterdamse leerlingen samen met samenwerkingsverband Koers VO.