Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar te maken hebben, in allerlei situaties en op verschillende niveaus. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal in overleg bijgelegd. Maar soms is de onenigheid zo groot dat iemand een klacht indient.


Voordat men de officiële weg kiest en een klachtencommissie benadert, doet de klager er goed aan eerst degene aan te spreken tegen wie de klacht is gericht of naar de directie van de school te gaan. Levert dit niets op, dan kan men óf:

 • naar de interne klachtencommissie mytylschool de Brug stappen,

 • contact opnemen met de externe klachtencommissie BOOR,

 • contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC), en de klacht aldaar voorleggen.

 

De interne klachtencommissie mytylschool de Brug bestaat uit:

 • Karin Wijntjes vertrouwenspersoon afdeling SO
  kwij@mytylschooldebrug.nl

 • Marion van der Burg en Laura Fonseca Amaro vertrouwenspersonen afdeling VSO-P
  mvbu@mytylschooldebrug.nl en lfam@mytylschooldebrug.nl

 • Chantal Aveling vertrouwenspersoon VMBO/HAVO
  cave@mytylschooldebrug.nl

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

 

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

 

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de navolgende externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR:

 

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

Mevrouw Jakkie Ames

e-mail: jakkie_ames@hotmail.com

telefoon: 06 13570625

 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

 

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

 • de klachtfunctionaris

 • de externe vertrouwenspersonen

 • de landelijke klachtencommissie

 • de vertrouwensinspecteurs

zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Bekijk de regeling in dit document.


 

Klokkenluidersregeling

Tot slot hanteren we op school een klokkenluidersregeling. Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten, daar is de klachtenregeling voor. De klokkenluidersregeling is ervoor bedoeld om een vermoeden van een ernstige misstand te kunnen melden. Het gaat dan om een vermoeden op redelijke gronden, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is als gevolg van:


 • een (dreigend) strafbaar feit of schending van regels;

 • een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;

 • een (dreiging van) een onbehoorlijke manier van handelen, die het goed functioneren van de school of het schoolbestuur en daarmee het onderwijs in het geding brengt;


Als er geen sprake is van acuut gevaar, meld je een vermoeden van een misstand bij:

 • het college van bestuur;

 • de voorzitter van het algemeen bestuur (als het college van bestuur bij de melding is betrokken).

 • de externe vertrouwenspersoon.


Hier vind je meer informatie over de klokkenluidersregeling.