Privacy op school

Op Mytylschool de Brug gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.

Dit is vastgelegd in de Privacyverklaring van Stichting BOOR.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.


Iedere school van de Stichting BOOR heeft een Privacy Ambassadeur. Dat is voor alle betrokkenen van die school het eerste aanspreekpunt als het gaat om privacy. Voor Mytylschool de Brug is dat Gwen Bentvelzen. U kunt haar ten alle tijden bereiken met een vraag, melding of opmerking door een mail te sturen naar: privacy@mytylschooldebrug.nl.


In het privacyreglement van de school kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.


 Digitale administratie en leerlingvolgsystemen.

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem Parnassys en voor de afdeling VSO vmbo-havo in Magister. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat Mytylschool de Brug onderdeel uitmaakt van stichting BOOR, worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

 


Digitaal leermiddelen.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Stichting BOOR heeft met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

 


Inzien gegevens.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Privacy Ambassadeur van de school, of met de locatiedirecteur.

 

Voor het delen van bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, wordt bij intake altijd toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite en Social Schools, maar ook aan het uitdelen klassenlijsten of adreslijsten.

Bij intake wordt aan de ouders gevraagd om een toestemmingsformulier voor het gebruik van dit beeldmateriaal in te vullen en te ondertekenen. Deze toestemming geldt zolang uw kind bij ons op school zit, tenzij u de toestemming geheel of gedeeltelijk intrekt. Wijzigingen over gegeven toestemming kunt u doorgeven aan privacy@mytylschooldebrug.nl of aan de leerkracht van uw kind.


Privacy en social media op school.
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school.
Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Om dit alles in goede banen te leiden heeft Stichting BOOR voor al haar scholen een Reglement Internet en Sociale Media opgesteld. Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet).