Ouders‎ > ‎2. Medezeggenschapsraad‎ > ‎

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. De raad wordt tenminste tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met (vertegenwoordigers van) het bevoegd gezag te bespreken. De bevoegdheden van de MR staan omschreven in een reglement. In dit reglement staat ook aangegeven over welk aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben.


De MR bestaat uit leden vanuit het personeel en ouders/verzorgers. Voor de oudergeleding worden verkiezingen uitgeschreven. De zittingsduur is 2 jaar, daarna kan een MR-lid herkiesbaar zijn. Een vertegenwoordiger van de oudergeleding en van de personeels-geleding neemt plaats in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).


De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).

Ouders en teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. Dit gebeurt via een contactpersoon die zitting heeft in de GMR.


De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.


Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. De uteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.


De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).


Het schoolbestuur is verplicht om de MR twee keer per jaar te informeren over de algemene gang van zaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.


De MR houdt zich tevens bezig met structurele zaken en dient als klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.