Onze zorg

REVALIDATIE EN ONDERWIJS
Op De Brug is therapie onder schooltijd mogelijk. 
Op onze school is het mogelijk om onder schooltijd therapie te volgen. Voor veel van onze leerlingen is dit erg belangrijk omdat zij voor hun functioneren van therapie-afhankelijk zijn. De therapie wordt verzorgd door Revalidatiecentrum Rijndam dat in hetzelfde gebouw zit als school. U bespreekt met de artsen en therapeuten wat voor uw zoon of dochter ingezet moet worden.

Een groot voordeel is dat onderwijs en therapie elkaar kunnen versterken door een nauwe samenwerking tussen klassenteam en therapeuten.
In de basisafdeling vinden we de inbreng van therapeuten zelfs zo belangrijk dat we gebruik maken van schoolondersteuning. Logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Rijndam komen een aantal keer per week onze lees- en schijflessen ondersteunen.

Die onderlinge samenwerking moet natuurlijk wel goed op elkaar afgestemd worden. Een makkelijk communicatiemiddel is Social Schools: ook de therapeuten die met uw zoon of dochter werken kunnen hierin schrijven. Zo is één keer bij alle betrokkenen helder wat er bij therapie gebeurd of dat er vragen zijn.
Daarnaast hebben we vaste momenten waarop we zorg en onderwijs van onze leerlingen bespreken.

ORAP
Jaarlijks worden de plannen en doelen voor iedere leerling met elkaar afgestemd in het ORAP - Onderwijs en Revalidatie AfstemmingsPlan. De hulpvraag van ouders en leerling, de behandelplannen vanuit de revalidatie en het individuele handelingsplan vanuit het onderwijs worden in één jaarlijkse vergadering op elkaar afgestemd. Ons motto is “één kind, één team, één plan”.

CvB
De commissie van begeleiding (CvB) komt elke week bij elkaar. In deze commissie zitten naast de intern begeleider, de zorgcoördinator en de orthopedagoog van school, ook een revalidatiearts en een maatschappelijk werker vanuit Rijndam. Bij urgente zorgvragen kan snel gehandeld worden omdat er korte lijnen zijn.


ZORGSTRUCTUUR VAN DE MYTYLSCHOOL

Elke afdeling van de mytylschool heeft een eigen Commissie ven Begeleiding.
waarin zowel medewerkers van school als van het revalidatiecentrum actief zijn. Zij bespreken wekelijks met elkaar alle zorgvragen rondom leerlingen. Deze manier van werken, met korte lijnen en wekelijks overleg versterken het onderwijs en de zorg.

Bij een eerste aanmelding is de CvB nauw betrokken: zij verzamelen informatie over de leerling (bij u, bij het samenwerkingsverband, bij voorgaande school of bij behandelaars) en bepalen of onze school recht kan doen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Na een positief besluit kan de leerling in een groep geplaatst worden. Vanaf dan is de CvB betrokken bij alle zorgvragen, bij de ORp-overleggen en bij de ijkmomenten: moemten waarop we kijken of de ontwikkeling van de leerling volgens verwachting verloopt.

De klassenteams kunnen beroep doen op de intern begeleider wanneer zijn vragen hebben over de voortgang van hun groep of een individuele leerling. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten in het opstellen van groeps- en periodeplannen en monitort de voortgang.

Op elke afdeling zijn ook orthopedagogen actief. Zij kunnen klassenteams adviseren over de sociaal emotionele ontwikkeling van de groep of van de individuele leerling. In klassenbehandeteams of leerlingbehandelteams werken de intern begeleider of de orthopedagogen in een vaste structuur samen met de therapeuten van Rijndam om onderwijs en zorg gedurende het schooljaar optimaal vorm te geven.

Tot slot zijn op school ook zorgcoördinatoren actief. Zij begeleiden ouders van een startende leerling, helpen bij het opstellen van plannen rondom onderwijs en zorg en zijn de schakel tussen school en therapeuten.  

INTERNE BEGELEIDING
Onderwijs en zorg op elkaar afstemmen, dat vraagt om de nodige expertise. 
Op onze school hebben we daarom op elke afdeling een eigen intern begeleider, die dicht bij de leerlingen, het klassenteam en de ouders staat. De intern begeleider zet de onderwijskundige koers van de leerling uit, bewaakt de ontwikkelingsperspectieven en begeleidt leerkrachten en ouders bij didactische vragen. 
Vanzelfsprekend ziet deze taak er anders uit op een VMBO/HAVO dan op een Basisafdeling. 

Op elke afdeling wordt de intern begeleider bijgestaan door een orthopedagoog, die de sociaal-emotionele ontwikkeling begeleidt. 

SiSa
SiSa staat voor Signaleren en Samenwerken en is een computersysteem dat gebruikt wordt om de zorg aan kinderen en jongeren zo goed mogelijk te organiseren. Voor meer info hierover klik hier.