Gezonde school

Mytylschool de Brug vindt een gezonde en veilige levensstijl zo belangrijk, dat wij hier beleid op gemaakt hebben. 
We volgen daarbij de richtlijnen van de Stichting Gezonde school. We toetsen ons beleid door de criteria die gesteld zijn om het vignet "Gezonde School" te verkrijgen na te leven. Ons doel is dat wij binnenkort dit vignet mogen voeren.

De aandacht die op school wordt besteed aan gezondheid en veiligheid kan verdeeld worden in drie terreinen van zorg:
  1. Bevordering van gezond gedrag.
  2. Begeleiding van leerlingen bij groei en ontwikkeling.
  3. Zorg voor het leef- en werkmilieu
BEVORDERING VAN GEZOND GEDRAG. 
Gezonde voeding Bevordering van gezond gedrag is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Voeding en hygiëne zijn vaste onderwerpen in ons onderwijs. We stimuleren gezonde voedingsgewoonten en kennis van alledaagse hygiëne. Omdat "goed voorbeeld goed doet volgen" vragen wij van de medewerkers en stagiaires dat zij het goede voorbeeld geven aan de leerlingen.

Gezonde voeding
Gezonde voeding is belangrijk om goed mee te kunnen doen op school. Fit en alert zijn, nu en later in je volwassen leven. Een gezonde levensstijl zorgt voor een betere conditie, een grotere concentratie en minder kans op ziektes. In ons onderwijs promoten we het eten van fruit als tussendoortje. Ook stimuleren we het drinken van water. Woensdag is bij ons Waterdag, dan krijgt het drinken van water extra aandacht. Vanzelfsprekend horen bij een gezonde levensstijl ook gezonde lunch en gezonde traktaties! Van ouders vragen we daarom medewerking om de lunchtrommel met een verantwoorde lunch te vullen en te kiezen voor gezonde traktaties. U kunt inspiratie hiervoor opdoen tijdens onze workshop "gezond trakteren" die één keer per jaar gegeven wordt.

Sport en bewegen.
Bij gezond gedrag horen natuurlijk ook sport en bewegen. Onze vakleerkrachten verzorgen het bewegingsonderwijs en stimuleren de leerlingen om ook in hun vrije tijd te bewegen.
Elke leerling krijgt drie keer per week 3 kwartier bewegingsonderwijs. In de basisafdeling valt hier ook zwemmen onder. Na schooltijd zijn er veel sporten die individueel of in teamverband beoefend kunnen worden bij onze 'eigen' sportvereniging De Pont. De vakdocenten gym zijn nauw betrokken bij het buitenschoolse sportaanbod. Boccia, judo, hockey, streetdance, kayakken....er valt elke dag na schooltijd wel iets sportiefs te ondernemen! 

Respect en pesten.
Het "gezond en respectvol" met elkaar omgaan is speerpunt in alle afdelingen ongeacht leeftijd en niveau. Pesten wordt niet getolereerd. De school heeft een pestprotocol en sluit elk jaar aan bij de nationale "week tegen het pesten" en de "week van het respect". In de basisafdeling wordt via de leerlijn 'sociale vaardigheden" gewerkt aan een positief zelfbeeld en de ontwikkeling van sociale vaardigheden waarmee de leerling de wereld veilig kan verkennen en ontdekken. Naarmate de leerlingen ouder worden en de buitenwereld meer eisen aan de communicatie en sociale competenties stelt, neemt het aantal onderwerpen dat behandeld wordt toe zodat de vaardigheden mee- ontwikkelen met het ervaringsniveau van de leerling. 

BEGELEIDING VAN GROEI EN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN
De mytylschool is gericht op het onderwijs, op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een leerling is veel meer dan dat. Wanneer we
 willen dat de leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt, mogen we ook de lichamelijke kant niet vergeten.
De begeleiding van de groei en ontwikkeling wordt op de mytylschool daarom in nauwe samenwerking met de revalidatie-artsen en therapeuten van Rijndam en de schoolarts vorm gegeven. Met elkaar stellen we een ontwikkelingsperspectief op, waarin school de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengt en het revalidatiecentrum het capaciteitenprofiel. We bedenken met elkaar wat de leerling nodig heeft om later zo zelfstandig mogelijk zijn of haar plek in de maatschappij in te nemen. Ouders zijn voor ons belangrijke partners, die deel uit maken van het team dat de leerling begeleidt.

Regelmatig ontvangen ouders en leerlingen oproepen voor de spreekuren van revalidatie-arts. Bij de revalidatie-artsen ligt het accent op het revalidatie-proces. Ook worden ouders eens per twee jaar uitgenodigd voor een bespreking met zowel school als arts/therapeuten, om onderwijs en revalidatie op elkaar af te stemmen.

ZORG VOOR HET LEEF- EN WERKMILIEU
Zorg voor het leef- en werkmilieu is een lastig punt in een gebouw dat aan vervanging toe is. Gelukkig kunnen we u berichten dat we uitzicht hebben op nieuwbouw! Schooljaar 2019-2020 kunnen we een prachtig nieuw gebouw, dat van alle gemakken en aanpassingen is voorzien, betrekken aan de Hazelaarweg in Rotterdam-Schiebroek. Deze prachtig in het groen gelegen locatie is op een steenworp afstand van onze huidige locatie en goed (zelfs beter!) bereikbaar is.

Hoewel ons gebouw aan vervanging toe is, is de school is volledig aangepast aan onze doelgroep: er zijn grote liften, verzorgingsruimtes met hoog-laagbrancards en tilliften, ook bij de gymzalen en het zwembad. Zo kan elke leerling op eigen wijze deelnemen aan alle activiteiten die onze school te bieden heeft.