Aanmelden

Om toegelaten te kunnen worden op een afdeling van de mytylschool is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt niet door de school zelf afgegeven, maar door een Samenwerkingsverband. Het is afhankelijk van uw huisadres onder welk samenwerkingsverband u valt. Wanneer uw kind al onderwijs volgt maar een overstap naar onze school wenselijk is, kunt u zich wenden toe de intern begeleider van de huidige school om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Bijna altijd werken de school waar de leerling zit, het samenwerkingsverband en onze school nauw samen om te bepalen of onderwijs bij ons op school de beste optie is.
Volgt uw zoon/dochter nog geen onderwijs? Dan kunt u in de meeste gemeenten contact opnemen met uw wijkteam of krijgt u ondersteuning vanuit het (medisch) kinderdagverblijf. Weet u niet precies weet hóe uw kind bij ons in te schrijven, dan kunt u contact met ons op kunt nemen. Ook bent u - en met u de leerling waar het om gaat-  altijd welkom voor een oriënterend bezoek.

Een toelaatbaarheidsverklaring- en dan?
Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft, beslist uiteindelijk onze eigen Commissie van Begeleiding of een leerling toelaatbaar is. Zij bepalen ook op welke afdeling en in welke leerstroom een leerling geplaatst wordt op basis van dossiergegevens en gesprekken met u en de vorige school of dagverblijf. In de Commissie zitten een afdelingsleider, de intern begeleider, een orthopedagoog, de revalidatie-arts en een maatschappelijk werker. Soms is er geen plek omdat de groepen vol zijn en is er een wachttijd tot de leerling geplaatst kan worden.

NB: Onze leerlingen zijn kwetsbaar, om die reden worden leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek niet toegelaten.
Voorwaarde voor toelating is dat de leerling kan profiteren van groepsgebonden onderwijs en qua ontwikkelingsmogelijkheden minimaal leerlijn drie van de leerlijnen voor speciaal onderwijs kan volgen. Voor VMBO/HAVO gelden de landelijke toelaatbaarheidseisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling.

Kinderen die worden geplaatst op de Mytylschool ”De Brug” hebben diverse achtergronden. Zo zijn er kinderen die uit de thuissituatie afkomstig zijn, zonder dat ze ooit op een school of dagverblijf hebben gezeten.Vaak zijn dit jonge leerlingen, die instromen in een kleutergroep. Er zijn ook kinderen die vanuit revalidatie instromen. Bijvoorbeeld vanuit de Peuter Dagbehandeling, van de polikliniek van Rijndam of van een KDC. Weer andere kinderen komen uit een vorm van speciaal onderwijs of uit het regulier onderwijs. Zoveel verschillende achtergronden betekent ook dat er verschillende mogelijkheden zijn waarop de aanmelding en de plaatsing tot stand komt. 

Aanmelding stap-voor-stap
Wanneer er een vermoeden is dat mytylonderwijs het best kan aansluiten op de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van uw zoon, dochter of cliënt, volgt meestal eerst een oriënterend bezoek. Tijdens dat bezoek krijgt u een rondleiding door de school, heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en worden ook vragen aan u gesteld over de leerling. Wanneer besloten wordt de aanmelding door te zetten, volgen altijd de volgende stappen: 
  • Er wordt van ieder kind een dossier samengesteld. De CvB bekijkt op basis van dit dossier of de leerling in principe toelaatbaar is en brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband. 
  • Als het dossier compleet is wordt het met het advies van de CvB ter beoordeling aangeboden aan het Samenwerkingsverband.
  • Is de leerling ook volgens de CvB toelaatbaar, dan krijgt het een toelaatbaarheidsverkalring voor het onderwijs aan lichamelijk of meervoudig gehandicapte kinderen (TLV).  
  • Met de TLV kan de leerling ingeschreven worden op onze school.